S & N Ch Nalinas Rig - Pa!

Kim

1985-08-12
sobel hane
Shaman Sam-Bu  x  Hale-Lu-Ja
uppf. & äg. Agneta Reis & Kicki Reis-Karlsson

Shaman Sam-Bu

Ch Shamau Tranka

Huntglen Rosaree Bhabu

Silverset Shireen

Clydum Little Raven of Shamau

Ch Shamau Ba-Ti-Ka

Bruesown Tsampa of Clydum

Hale-Lu-Ja

Ch Amcross Kam-Dar

Ch Rimpoche of Amcross

Kosi of Amcross

Nalinas Li-Si

Ch Nalinas Karakorum

Ch Nalinas Hal-A-Li